תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר מבית עתיד כחול לבן

הסכמה:

אנא קרא/י את התנאים בעיון רב והימנע/י משימוש באתר מבית עמותת עתיד כחול לבן (להלן –”המפעילה”) במידה ואינך מסכים/מה להם. השימוש באתר ו/או שימוש בשירותים אותם מציעה המפעילה, מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.

מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הינך גולש לאתר המפעילה ו/או עושה שימוש בשירותיה, באמצעות מחשבך ו/או באמצעות אפליקציה ו/או בטלפון הנייד האישי וכיו”ב.

בעלות

אתר המפעילה לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בהם הינו בבעלותה הבלעדית של המפעילה. מלוא זכויות הקניין הנן של המפעילה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתר אלא בהסכמת המפעילה מראש ובכתב.

המפעילה תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים

השימוש בתכנים, הקבצים ובמידע המופיע באתר:

הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש שתעשה במידע, במאמרי המפעילה ובתכני האתר (להלן – “התוכן”) הוא לשימוש אישי ופרטי שלך בלבד. אינך רשאי לאפשר שימוש או להעביר את תוכנו או להרשות שימוש כלשהו בתוכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

הנך מתחייב, כי התוכן של האתר, לא ישמש אותך למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן הנך מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ושירותיו על פי כל דין, שלא לפגוע במפעילה ובאתר, ולמעט שימוש פרטי ואישי, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, או הועלה לאתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. בנוסף, אין להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל תוכן, מידע, תוכנה או שירותים שהושגו מהאתר.

מובהר כי השירות והמידע באתר מוצע לציבור הרחב “כמות שהוא – “As Is”. המפעילה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. המפעילה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובתכניו, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

הנך מצהיר כי ידוע לך כי התוכן באתר מועבר AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר ו/או כפי שנשלחו לו על ידי המפעילה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי המפעילה ישראל בע”מ ו/או מי מטעמה.

המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

הגבלת אחריות

בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה הנך מסכים/מה לכך כי המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו לך כתוצאה מפנייה למפעילה ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע”י המפעילה ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. לא תהיה לך כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. הנך פוטר/ת את המפעילה ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע אליו מאת המפעילה ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג’ בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע”י המפעילה ו/או מי מטעמה.

קישורים לאתרים אחרים:

באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר המפעילה. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של המפעילה והמפעילה אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תוכניהם. אתרים אלו יכולים להיות אתרי תוכן ומידע או אתרי קניה מקוונת. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים והמשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.

בנוסף, במידה והופנית לתנאי השימוש של המפעילה מתוך עמוד נחיתה ו/ או מתוך אתר אחר שהינו בבעלות המפעילה, דע כי תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן חלים עליך במסגרת השירות אליו נרשמת.

6.פרסומים רשמיים של המפעילה

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של המפעילה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

מדיניות פרטיות :

המפעילה רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת הפרטיות ולהלן יפורטו העקרונות המנחים את פעולתה בכל הקשור בשמירה על פרטיותך ופרטיות המידע הנאגר אודותיך.

א. יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

באתר ישנה אפשרות ליצירת קשר עם המפעילה, גולש אשר פנה למפעילה דרך האתר, נותן הסכמתו מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד במערכת ניהול פניות של המפעילה.

במידה ובאתר ישנה אפשרות להירשם לקבל עדכונים, וחומרים פרסומיים ואחרים מהמפעילה, והינך נרשם, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך ש: (1) המפעילה או גורם אחר מטעמה יהיו רשאים לחזור אליו על מנת לדרוש פרטים נוספים ו/או לצרכי מענה על סקרים וסטטיסטיקה, (2) לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של המפעילה (3) שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. דע כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה.

במידה ובאתר ישנה אפשרות להירשם ולחתום על עצומות, והינך נרשם, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך שהמפעילה או כל גורם מטעמה, לרבות ארגונים נוספים הפועלים עם המפעילה בשיתוף פעולה עבור מטרות דומות, לפנות אליך בכל נושא הקשור לחתימה על העצומה עצמה באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומיים וחומרים אחרים.

בהתאם לכך, הנך מסכים כי המפעילה תשלח אליך, באמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, מדי פעם, בדואר רגיל, דואר אלקטרוני ו- SMS, טלפון או פקס, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”) בנוסחו העדכני מעת לעת. הנך מסכים לכך שהמפעילה ובאמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, ישתמשו במידע שתמסור– ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות; או לצורך ביצוע סקרים, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי המפעילה תעביר את פרטייך לצדדים שלישיים מטעמה אך ורק לביצוע האמור לעיל, וכי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה.

הנך רשאי לפנות אל המפעילה, בכל עת ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

ב. ייתכן שהסוגים הבאים של הפרטים האישיים שלך ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש על ידי המפעילה:

מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

ג. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

ניהול האתר שלנו;

התאמה האישית של האתר עבורכם;

לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

שליחה של מוצרים שביקשתם דרך האתר;

אספקה של שירותים שביקשתם דרך האתר;

לשלוח לכם הודעות תפעוליות שאינן שיווקיות;

לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);

ד. לידיעתך:

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המפעילה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן ו/או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין. לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

ה. “עוגיות (Cookies) – “:

“עוגיה” היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.

ו. אבטחת מידע :

המפעילה מחויבת להבטיח כי המידע שלך מוגן ומאובטח. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים המפעילה פועלת בהתאם לנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידיה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט.

שינויים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות:

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

פרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה או פנייה למפעילה בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות למפעילה info@bluewhitefuture.org.il

בחג החירות השנה,
כולנו מוסיפים להגדה דברי ברכה,
קטעי קריאה ושירה ברוח מגילת העצמאות.

אנחנו מזמינים אותך להוריד עכשיו את התוספת המיוחדת להגדה
ולשלב אותה במהלך סדר הפסח.
הורידו עכשיו בחינם!
נא למלא פרטים כדי שנוכל לוודא שאתם אנשים אמיתיים:

יותר מ- 0 איש כבר הורידו!